آيا خون پشه و ديگر حشرات نجس است؟

آيا خون پشه و ديگر حشرات نجس است؟

خون پشه و ديگر حشرات، پاک ‏است.