چه زماني خون زخمي که در حال بهبودي است پاک شمرده مي‏شود؛ آيا به مرور زمان، يا با تغيير رنگ؟

چه زماني خون زخمي که در حال بهبودي است پاک شمرده مي‏شود؛ آيا به مرور زمان، يا با تغيير رنگ؟

خون زخم، حتي اگر خشک شود هم پاک نخواهد ‏بود، مگرآنکه روي آن پوست به وجود‏آيد دراين صورت خون جزو اجزاي دروني بدن، خواهد بود و متنجس نخواهد‏ بود.