ترشحاتي که پس از بهبودي تقريبي از زخم خارج مي‏شوند وشبيه آب يا چرک باشند پاکند يا نجس؟

ترشحاتي که پس از بهبودي تقريبي از زخم خارج مي‏شوند وشبيه آب يا چرک باشند پاکند يا نجس؟

پاک‏اند؛ مگر آنکه همراه با خون خارج شوند.