آيا خون گنجشک پاک است يا نجس؟

آيا خون گنجشک پاک است يا نجس؟

خون گنجشک نجس است، زيرا خون جهنده دارد.