خوني که در دهان باشد آيا نجس است و بايد آن را خارج کرد؟ و اگر در هنگام نماز شک کنم که خون در دهان وجود دارد يا خير، تکليف من چيست؟

خوني که در دهان باشد آيا نجس است و بايد آن را خارج کرد؟ و اگر در هنگام نماز شک کنم که خون در دهان وجود دارد يا خير، تکليف من چيست؟

خوني که در دهان باشد نجس است، قورت دادن آن ماداميکه بيرون آوردن آن ممکن باشد جايز نيست، و اگر شک کنيد که در دهان وجود دارد ياخير بناي بر طهارت‏ کنيد.