اگر خاک نباشد، آيا جايز است برگرد و غبار تيمم کرد؟

اگر خاک نباشد، آيا جايز است برگرد و غبار تيمم کرد؟

شرط نيست که تيمم با خاک انجام شود، بلکه تيمم برهر چه عنوان زمين بر آن صدق کند صحيح است، مثل سنگ. پس اگر چنين چيزي يافت نشود مي‏توان برگرد و غبار تيمم کرد مخصوصا اگر بشود آن‎را جمع کرد تا مثل خاک گردد.