بعضي اوقات آب کافي براي غسل ندارم. آيا واجب است وقتي آب به دست آوردم غسل را تکرار کنم؟

بعضي اوقات آب کافي براي غسل ندارم. آيا واجب است وقتي آب به دست آوردم غسل را تکرار کنم؟

هنگامي که وقت تنگ است، وظيفه تيمم مي‏باشد و واجب است هنگامي که آب به دست آمد براي اعمالي که طهارت شرط آن است، غسل کرد.