آيا جايز است کسي که دچار وسواس است، تيمم بدل از غسل انجام دهد؟

آيا جايز است کسي که دچار وسواس است، تيمم بدل از غسل انجام دهد؟

تيمم کردن به دليل ذکر شده صحيح نيست، بلکه واجب است بدون توجه به وسواس غسل کند.