کسي که آب براي سرش ضرر دارد آيا صحيح است بدون شستن سر غسل کند؟

کسي که آب براي سرش ضرر دارد آيا صحيح است بدون شستن سر غسل کند؟

غسل به اين صورت صحيح نيست و بايد در اين حالت تيمم کند.