آيا جايز است زن بخاطر حضور افراد نامحرم، تيمم بدل از وضو کند؟

آيا جايز است زن بخاطر حضور افراد نامحرم، تيمم بدل از وضو کند؟

وظيفه‏اش وضو است به همراه پوشاندن خود از مردان نامحرم که معمولا امکان پذير است، هر چند با مخفي کردن دستانش جلوي بدنش و کشيدن مسح سر از زير پوشش باشد، و درهر صورت اگر امر بين تيمم و ظاهر کردن قسمتي از بدن در برابر نامحرمان باشد که نگاه به آن قسمت حرام است، تکليفش تيمم است.