آيا جايز است در تيمم، دستها را بر موزائيك يا سيمان يا كاشي زد؟

آيا جايز است در تيمم، دستها را بر موزائيك يا سيمان يا كاشي زد؟

بايد تيمم برچيزي باشد که عنوان زمين يا خاک بر آن صدق کند و از آن‎جايي که موارد ذکر شده بجز كاشي از زمين گرفته شده‏اند، تيمم بر آنها صحيح است به شرطي که سطح ظاهر آنها با چيزي که عنوان زمين بر آن صدق نکند، پوشيده نشده باشد و از آن‎جا که كاشي، داراي چنين پوششي است، تيمم بر آن صحيح نمي‏باشد.