آيا کسي که در حال جنا

آيا کسي که در حال جنابت براي نماز صبح بيدار شده، جايز است بخاطر تنبلي در غسل و نماز تا حدي که وقت براي غسل تنگ شود، غسل را به تأخير انداخته و تيمم کند و نماز بخواند؟

اگر قبل از طلوع خورشيد به مقداري که براي غسل وقت داشت از خواب بيدار شود، جايز نيست سستي کند تا وقت تنگ شود و بايد زماني را انتخاب کنيد که غسل برايتان رنج آور نباشد و نفستان‎را به لوازم تقوا مجبور کنيد.