اگر مکلف در جايي باشد که غسل کردن مشقت داشته باشد، آيا جايز است تيمم بدل از غسل انجام دهد؟

اگر مکلف در جايي باشد که غسل کردن مشقت داشته باشد، آيا جايز است تيمم بدل از غسل انجام دهد؟

با وجود مشقت، تيمم و نماز باآن صحيح است.