زني که از حيض پاک شده ولي بخاطر

زني که از حيض پاک شده ولي بخاطر سفر با هواپيما يا قطار، امکان غسل کردن را ندارد و اين حالت تا چند روز ادامه دارد، در اين حالت حکمش چيست؟ حکم کسي که دراين حالت جنب مي‏شود چيست؟

اگر امکان طهارت با آب را ندارد گرچه اين امر بخاطر مشقت زيادي در غسل کردن باشد، واجب است براي نماز، تيمم بدل از غسل بجا آورد و در نمازهاي بعدي، وضو گرفتن کافيست. اگر مانع برطرف شد و قدرت بر غسل پيدا کرد، غسل مي‏کند و نمازهاي قبلي که با تيمم خوانده صحيح است. اما اگر اين کار را نکرد و بدون تيمم نماز خواند، نمازش باطل است و بايد دوباره بخواند. شخصي هم که در اين حالت جنب شده حکمش همين است.