آيا جايز است بخاطر التهاب سينوسها، براي نماز صبح تيمم کنم؟

آيا جايز است بخاطر التهاب سينوسها، براي نماز صبح تيمم کنم؟

اگر استفاده از آب، بيماري را زياد مي‏کند يا ترس از زياد شدن آن داريد، جايز است تيمم کنيد.