زخمي در

زخمي در سرم وجود دارد که مقداري خون خشک شده بر روي آن است و استفاده از آب هم ممکن نيست، زيرا براي زخم ضرر دارد، آيا مي‏توانم تيمم بدل از وضو انجام دهم؟

تا وقتي که مي‏توانيد وضو بگيريد، و برچيزي که جلوي سر را با آن بسته‏ايد مسح جبيره اي بکشيد، تيمم کردن صحيح نيست.