از بيماري پوستي در ناحيه چشم رنج مي‏ب

از بيماري پوستي در ناحيه چشم رنج مي‏برم و علاج آن به قراردادن ماده‏اي روي آن است که تمام آن قسمت را مي‏پوشاند و بايد بيشتر از دو روز، روي آن باشد. آيا دراين حالت مجاز به تيمم هستم؟

اگر امکان استفاده ازآب و دست کشيدن بر پوشش چشم را داريد بايد وضوي جبيره‏اي بگيريد به اين صورت که بر ماده ذکر شده دست بکشيد. دراين حالت نيازي به تيمم نيست و در غير اين صورت، تيمم جايز است.