آيا به دليل بودن لاک بر ناخنهايم، جايز است تيمم کنم؟

آيا به دليل بودن لاک بر ناخنهايم، جايز است تيمم کنم؟

صرف وجود مانع در اعضاء، مجوز براي تيمم نيست، مخصوصا وجود مواد چسبنده‏اي مثل مورد ذکر شده، مانعي براي شستن پوست نيست؛ لذا برطرف کردنش واجب نيست و وضو با آن صحيح است.