آيا گريه بر مرده، مضر است؟

آيا گريه بر مرده، مضر است؟

گريه بر ميت، جايز است وليکن بهتر است به حد افراط، که به آن جزع مي‏گويند، نرسد.