حکم به سر و صورت زدن براي مرده، چيست؟

حکم به سر و صورت زدن براي مرده، چيست؟

اگر موجب آزار و اذيت قابل توجهي نباشد، حرام نيست اما مکروه است، زيرا بر سر و صورت زدن از انواع جزع مي‏باشد که از آن نهي شده است.