آيا هديه قرآن يا سوره حمد به بيشتر از يک مرده، صحيح است؟

آيا هديه قرآن يا سوره حمد به بيشتر از يک مرده، صحيح است؟

صحيح است. و خداي متعال به هر کدام از آنها ثواب کامل مي‏دهد.