بهترين چيزي که مرده را خوشحال مي‏کند چيست؟

بهترين چيزي که مرده را خوشحال مي‏کند چيست؟

قرائت قرآن يا نماز ازطرف او و هديه کردن ثواب آنها به او و اين زماني است که عمل واجبي، برگردن مرده نباشد. و الا انجام بعضي از آن واجبات به نيابت، از او بهتر است؛ البته اين در صورتي است که عملي بنابر وصيت يا مانند آن واجب نگرديده باشد.