مسافت شرعي که قبل از انجام تيمم، بايد براي آب جستجو کرد، چقدر است؟

مسافت شرعي که قبل از انجام تيمم، بايد براي آب جستجو کرد، چقدر است؟

هنگامي که مکلف در دائره‏اي به شعاع تقريبي 220 متر در زمين ناهموار و دو برابر اين مسافت در زمين هموار علم به وجود آب نداشته باشد، تيمم او صحيح است، زيرا جستجو براي آب در همين محدوده کافي است. پس اگر در اين محدوده، آب پيدا نکرد لازم نيست دربيشتر از آن جستجو کند و مي‏تواند تيمم کند. ولي اگر علم به وجود آب، در فاصله کمي بيشتر از مقدار ذکر شده دارد و قادر به رسيدن به آن است واجب است به طرف آن رفته و آب را به دست آورد و وضو بگيرد؛ همچنين اگر از اين هم دورتر باشد ولي رسيدن به آن بسيار راحت باشد. درغير اين صورت واجب نيست و تيمم کافيست.