آيا برگزاري مجلس هفتم يا چهلم، جايز است يا اينکه فقط به سه روز عزاداري اکتفا شود؟

آيا برگزاري مجلس هفتم يا چهلم، جايز است يا اينکه فقط به سه روز عزاداري اکتفا شود؟

در حديث وارد شده که در سنت شريفه، عزاداري سه روز بود نه بيشتر. و برگزاري مجلس هفتم و چهلم بنابر رعايت عرف حرام نمي‏باشد.