آيا جايز است که براي مرده غيرمسلمان، دعا و طلب مغفرت کنيم؟ و آيا ازآن نفعي مي‏برد؟

آيا جايز است که براي مرده غيرمسلمان، دعا و طلب مغفرت کنيم؟ و آيا ازآن نفعي مي‏برد؟

کسي که در حالت شرک، مرده است دعا و طلب مغفرت براي او نفعي ندارد. البته اگر درعلم الهي مستحق آن باشد، ممکن است از آن بهره مند شود.