آيا احترام جسد مرده، واجب است؟

آيا احترام جسد مرده، واجب است؟

بله، احترام آن واجب وهتک و بي احترامي به ميت حرام است، زيرا حرمت مرده مثل حرمت زنده است.