آيا پوشيدن لباس سياه، در مرگ ارحام، مکروه است؟

آيا پوشيدن لباس سياه، در مرگ ارحام، مکروه است؟

کراهت ندارد ولي استحبابي هم براي آن وارد نشده است، اگر چه بخاطر رعايت عرف جايز است.