آيا زيارت قبور، براي زنان جايز است؟

آيا زيارت قبور، براي زنان جايز است؟

بلي، جايز است.