آيا واجب است هر هفته، امواتمآن‎را زيارت کنيم؟

آيا واجب است هر هفته، امواتمآن‎را زيارت کنيم؟

واجب نيست، بلکه شايد به عنوان مطلق زيارت قبور، مستحب باشد. زيارت قبور بايستي سببي باشد براي پند گرفتن وبه ياد آوردن مرگ، تا براي چنين روزي آمادگي داشته باشد.