آيا مرده از کارهايي که زنده‏ها انجام داده و ثوابش را به او هديه مي‏کنند، بهره مند مي‏شود؟

آيا مرده از کارهايي که زنده‏ها انجام داده و ثوابش را به او هديه مي‏کنند، بهره مند مي‏شود؟

بله، شکي نيست که از هر عمل واجبي که از طرف او انجام مي‏شود، بهره مي‏برد و همچنين از هر عمل مستحبي که به او هديه مي‏گردد يا به نيابت از او انجام مي‏گيرد و همچنين اگر به نيت ميت اعمال نيکي انجام گيرد، ثواب آن به او مي‏رسد.