آيا براي کسي که با دستکش، مرده را لمس کرده، غسل مس ميت واجب است؟

آيا براي کسي که با دستکش، مرده را لمس کرده، غسل مس ميت واجب است؟

فقط درحالتي که لمس بدن بدون واسطه باشد غسل، واجب مي‏شود.