آيا مس ميت، روزه را باطل مي‏کند؟

آيا مس ميت، روزه را باطل مي‏کند؟

مس ميت، روزه را باطل نمي‏کند.