آيا غسل مس ميت، شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

آيا غسل مس ميت، شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

بله، غسل مس ميت، شخص را از وضو بي نياز مي‏سازد.