چند سال پيش، يکي از نزديکانمان فوت کرد. او را لمس کردم ولي غسل نکردم، چون آن زمان نمي دانستم ب

چند سال پيش، يکي از نزديکانمان فوت کرد. او را لمس کردم ولي غسل نکردم، چون آن زمان نمي دانستم بر من واجب است. بعد از شش سال متوجه مسأله شدم. حال با توجه به اينکه در زمان لمس، ناآگاهي نسبت به مسئله داشتم، آيا بايد نمازهايم را دوباره بخوانم؟

غسل مس ميت، هنگامي واجب مي‏شود که جسد سرد شده باشد و هنوز او را غسل نداده باشند و بر فرض که غسل برشما واجب بوده، با غسل از حدث ديگري مثل حيض يا جنابت يا مثل اينها که بعد از آن انجام داده‏ايد، حدث مس ميت، از شما برداشته شده است و فقط نمازهايي را که در فاصله بين مس ميت وغسل، از حدث ديگر خوانده‏ايد، بايد تکرار کنيد.