چه هنگامي غسل مس ميت بر مکلف واجب مي‏شود؟

چه هنگامي غسل مس ميت بر مکلف واجب مي‏شود؟

اگر لمس مرده پس از سرد شدن جنازه و قبل از انجام غسلهاي سه گانه باشد، غسل مس ميت واجب مي‏شود و غسل فقط درصورتي که جسد بي واسطه لمس شود، واجب است؛ بنابراين اگر کسي مرده را از روي لباس يا با دستکش لمس کند، بر وي غسل واجب نيست؛ همچنين اگر موهاي مرده را لمس کند و موهايش به مرده برخورد کند غسل واجب نمي‏شود.