اگر قطعة جدا شده‏اي از مرده مثل دست يا پا و غيراينها را لمس کنيم، آيا غسل مس ميت واجب مي‏شود؟

اگر قطعة جدا شده‏اي از مرده مثل دست يا پا و غيراينها را لمس کنيم، آيا غسل مس ميت واجب مي‏شود؟

اگر قطعه‏اي که جدا شده شامل استخوان و گوشت باشد، غسل ميت واجب مي‏شود.