در درس تشريح {کالبد شکافي} مجبور شدم اسکلت استخوان بدن انسان‎را لمس کنم، آيا غسل مس ميت بر من واجب است؟

در درس تشريح {کالبد شکافي} مجبور شدم اسکلت استخوان بدن انسان‎را لمس کنم، آيا غسل مس ميت بر من واجب است؟

غسل مس ميت برشما واجب نيست، اگر چه احتياط مستحب است که غسل را انجام دهيد.