چه عملي در هنگام دفن، مستحب است انجام دهيم تا سبب آرامش مرده شود؟

چه عملي در هنگام دفن، مستحب است انجام دهيم تا سبب آرامش مرده شود؟

در حديث آمده است که مستحب است در هنگام دفن مرده از طرف او صدقه دهند ونزد قبرش قرآن بخوانند و شبي که او را دفن مي‏کنند، نماز وحشت بخوانند. وازهمة اينها مهم‏تر اينکه پس از دفن، وصيتش اجرا شود؛ مخصوصا قسمتي که پيرامون حقوق مالي نسبت به خداوند متعال و مردم مي‏باشد. که اين مهمترين چيز براي آرامش مرده است وهرچه در انجام اين امور تعجيل کنيم، رحمت الهي او را سريعتر شامل خواهد شد.