حكم استخوانهايي که در گورهاي دسته جمعي پيدا مي‏شود، چيست؟

حكم استخوانهايي که در گورهاي دسته جمعي پيدا مي‏شود، چيست؟

بايد احکام غسل، دفن، نماز بر آنها و دفنشان‎را انجام داد.