فرق بين دفن شدن درنجف اشرف و قبرستانهاي عادي ديگر چيست؟

فرق بين دفن شدن درنجف اشرف و قبرستانهاي عادي ديگر چيست؟

درحديث، وارد شده که دفن شدن در قبرستان وادي السلام، مستحب است و در قبرستانهاي عادي ديگر اينگونه نيست.