نظرتان پيرامون ريختن آب برروي قبرها در هنگام زيارتشان چيست؟

نظرتان پيرامون ريختن آب برروي قبرها در هنگام زيارتشان چيست؟

درحديث وارد شده که مستحب است بر قبر ميت پس از دفن، و پنهان شدن جسد، آب ريخته شود، بلکه در هر بار زيارت ميت مستحب است.