حکم ريختن آب بر قبرها چيست؟ وآيا وقت مشخصي براي اين کار وجود دارد؟

حکم ريختن آب بر قبرها چيست؟ وآيا وقت مشخصي براي اين کار وجود دارد؟

در روايت وارد شده که مستحب است هنگام پوشاندن قبر مرده و يا درهر وقت، آب بر قبر ريخته شود. امام صادق عليه السلام فرموده ان: «الرش بالماء علي القبر حسن»؛ پاشيدن آب بر قبر نيکوست. يعني درهمه وقت اين عمل نيکوست و ازايشان، در مورد ريختن آب بر قبر نقل شده که فرموده اند: يتجافي عنه العذاب مادام الندي في التراب- تا وقتي که رطوبت در خاک است، عذاب ازاو دور مي‏شود. امام علي عليه السلام فرموده اند:« ان الرش علي القبور کان علي عهد النبي(ص)»؛ پاشيدن آب، بر قبرها در زمان پيامبر(ص) انجام مي‏شد.