آيا واجب است، وصيتي که مرده پيرامون مکان دفنش کرده، انجام داد؟

آيا واجب است، وصيتي که مرده پيرامون مکان دفنش کرده، انجام داد؟

بله، اگر امکان دارد بايد انجام داد.