حکم کسي که به روش غيراسلامي دفن شده و امکان خارج کردن او از قبر وجود ندارد، چيست؟

حکم کسي که به روش غيراسلامي دفن شده و امکان خارج کردن او از قبر وجود ندارد، چيست؟

اگر امکان خارج کردن جسد وانجام کارهاي لازم نباشد، چيزي بر مسلمانان واجب نيست. البته مي‏توانند بر او نماز بخوانند به اين صورت که بر قبرش رو به قبله بايستند و نماز بخوانند.