آيا براي نماز ميت، وضو لازم است؟

آيا براي نماز ميت، وضو لازم است؟

لازم نيست، اگر چه مستحب است نمازگزار با وضو باشد.