آيا نبش قبر، براي دفن ميت ديگر جايز است؟

آيا نبش قبر، براي دفن ميت ديگر جايز است؟

تا وقتي که جسد ميت وجود دارد، اين کار جايز نيست. البته ممکن است که مرده را بالاي سنگهاي لحد مردة ديگر دفن کرد بدون اينکه نبش قبر صورت بگيرد.