آيا نمازي که زن بر ميت مي‏خواند صحيح است؟

آيا نمازي که زن بر ميت مي‏خواند صحيح است؟

نماز زن، بر ميت صحيح است چه ميت مرد باشد وچه زن، حتي اگر مرد هم براي خواندن نماز وجود داشته باشد. اما اگر نماز ميت به جماعت خوانده شود ومردان، در آن حضور داشته باشند، امام به‏طور حتم بايد مرد باشد.