آيا جايز است کسي که دچار حدث اکبر يا اصغر است بر ميت نماز بخواند؟

آيا جايز است کسي که دچار حدث اکبر يا اصغر است بر ميت نماز بخواند؟

جايز است، زيرا طهارت، از حدث اکبر يا اصغر، براي کسي که برميت نماز مي‏خواند، شرط نشده است.