حکم جنين سقط شده‏اي که عمرش کمتر از چهار ماه است، چيست؟

حکم جنين سقط شده‏اي که عمرش کمتر از چهار ماه است، چيست؟

واجب است آن‎را غسل داد وکفن و دفن کرد، ولي نماز بر او واجب نيست.