حکم برپايي نماز ميت در خيابان عمومي چيست؟ آيا تفاوت يا فضيلتي براي برپايي نماز ميت در مسجد وجود دارد؟

حکم برپايي نماز ميت در خيابان عمومي چيست؟ آيا تفاوت يا فضيلتي براي برپايي نماز ميت در مسجد وجود دارد؟

برپايي نماز ميت در مسجد، مکروه است. و اگر انجام آن در خيابان عمومي ضرري براي رفت وآمد عابرين وماشينها داشته باشد، واجب است از آن پرهيز شود. ومعمولا در حياط قبرستان اين نماز بر پا مي‏شود.